Postanowienia noworoczne po angielsku: słowniczek
Postanowienia noworoczne po angielsku - przykłady

Data

Czas czytania

Chciałbyś nauczyć się mówić o swoich postanowieniach, planach na przyszłość i celach? Przeczytaj nasz poradnik i dowiedz się, jak tworzyć rozbudowane i poprawne wypowiedzi. Przedstawiamy listę nieszablonowych postanowień noworocznych.

Jak mówić o postanowieniach noworocznych po angielsku?

Jeśli chcesz powiedzieć o swoich planach na przyszłość (na przykład o postanowieniach noworocznych), możesz użyć kilku sformułowań. Najpopularniejsze z nich zapewne znasz – należą do nich I will (będę) oraz I want (chcę). Oprócz nich możesz użyć też mniej popularnych wyrażeń, na przykład:

I intend – mam zamiar…

I aim to – dążę do…

I plan – planuję…

I am committed to – zobowiązuję się do…

I am determinated to – jestem zdeterminowany, aby…

 

Jak zapytać o postanowienia noworoczne po angielsku?

What are your New Year’s resolutions for the upcoming year? – Jakie masz postanowienia noworoczne na nadchodzący rok?

Have you set any specific goals or resolutions for the New Year? – Czy ustaliłeś jakieś konkretne cele lub postanowienia na Nowy Rok?

What changes or improvements do you plan to make in your life in the coming year? – Jakie zmiany lub ulepszenia planujesz wprowadzić w swoim życiu w nadchodzącym roku?

Are there any habits you intend to break or develop in the New Year? – Czy są jakieś nawyki, które zamierzasz przerwać lub rozwinąć w Nowym Roku?

How do you envision personal growth and self-improvement in the year ahead? – Jak wyobrażasz sobie rozwój osobisty i samodoskonalenie w nadchodzącym roku?

Ucz się angielskiego

z Twoją Szkołą!

Dołącz do grona zadowolonych klientów już dziś!

Przykładowe postanowienia noworoczne po angielsku

 1. I am determined to prioritize quality sleep for overall well-being. – Jestem zdeterminowany, aby moim priorytetem stał się zdrowy sen dla ogólnego samopoczucia.
 2. I want to learn a new language. – Chcę nauczyć się nowego języka.
 3. I will volunteer for a charitable cause. – Zamierzam wziąć udział w wolontariacie na rzecz celu charytatywnego.
 4. I am determined to quit a bad habit, such as smoking or excessive drinking. – Jestem zdeterminowany rzucić zły nawyk, takie jak palenie czy nadmierne picie.
 5. I intend to save money and manage finances wisely. – Mam zamiar oszczędzać pieniądze i mądrze zarządzać finansami.
 6. I will read more books to expand my knowledge. – Zamierzam czytać więcej książek, aby poszerzać moją wiedzę.
 7. I plan to practice gratitude daily and appreciate the positive aspects of my life. – Planuję codziennie praktykować wdzięczność i doceniać pozytywne aspekty mojego życia.
 8. I want to develop a habit of regular meditation for mental clarity. – Chcę wyrobić sobie nawyk regularnej medytacji dla jasności umysłu.
 9. I will work on improving my communication skills in both personal and professional relationships. – Zamierzam pracować nad poprawą umiejętności komunikacyjnych w relacjach osobistych i zawodowych.
 10. I am committed to reducing my environmental footprint by adopting sustainable habits. – Zobowiązuję się do zmniejszenia mojego wpływu na środowisko poprzez przyjmowanie zrównoważonych nawyków.
 11. I aim to be more present in the moment and enjoy life as it comes. – Dążę do bycia bardziej obecnym w chwili i cieszenia się życiem takim, jakie jest.
 12. I want to cultivate a positive body image and practice self-love. – Chcę rozwijać pozytywny obraz ciała i praktykować miłość do siebie.
 13. I will dedicate time for creative pursuits and nurture my artistic side. – Poświęcę czas na twórcze zajęcia i będę pielęgnować swoją stronę artystyczną.
 14. I plan to limit screen time and engage in more face-to-face interactions. – Planuję ograniczyć czas spędzany przed ekranem i angażować się w więcej rozmów twarzą w twarz.
 15. I am determined to overcome fears and step out of my comfort zone for personal growth. – Jestem zdeterminowany przezwyciężać lęki i wychodzić poza strefę komfortu dla osobistego rozwoju.
 16. I want to practice patience and stay calm in challenging situations. – Chcę praktykować cierpliwość i zachowywać spokój w trudnych sytuacjach.
 17. I will commit to learning a new instrument or enhancing my musical skills. – Zobowiązuję się do nauki nowego instrumentu lub doskonalenia moich umiejętności muzycznych.
 18. I aim to reduce unnecessary spending and embrace a more minimalist lifestyle. – Dążę do ograniczenia zbędnych wydatków i przyjęcia bardziej minimalistycznego stylu życia.
 19. I will actively seek opportunities for professional development and career advancement. – Będę aktywnie poszukiwać okazji do rozwoju zawodowego i awansu zawodowego.
 20. I plan to cook more at home and adopt a healthier eating routine. – Planuję gotować więcej w domu i przyjąć zdrowszy harmonogram jedzenia.
 21. I am committed to expressing my thoughts and feelings openly in my relationships. – Zobowiązuję się do otwartego wyrażania swoich myśli i uczuć w relacjach.
 22. I want to volunteer my time to a local community project or charity. – Chcę poświęcić swój czas na rzecz lokalnego projektu społecznego lub organizacji charytatywnej.
 23. I plan to improve my posture and incorporate regular stretching into my routine. – Planuję poprawić swoją postawę i wprowadzić regularne rozciąganie do mojej rutyny.
 24. I am determined to break procrastination habits and be more productive. – Jestem zdeterminowany przełamać nawyki odkładania na później i być bardziej produktywnym.
 25. I want to establish a habit of daily journaling to reflect on my thoughts and experiences. – Chcę wypracować nawyk codziennego prowadzenia dziennika, aby zastanawiać się nad swoimi myślami i doświadczeniami.
 26. I aim to be more environmentally conscious by reducing waste and recycling. – Dążę do bycia bardziej świadomym ekologicznie poprzez redukcję odpadów i recycling.
 27. I will make an effort to stay connected with distant friends and family members. – Postaram się utrzymywać kontakt z dalekimi przyjaciółmi i członkami rodziny.
 28. I want to learn a new form of exercise, such as dance or martial arts. – Chcę nauczyć się nowej formy aktywności fizycznej, takiej jak taniec czy sztuki walki.
 29. I am committed to being more mindful of my digital consumption and taking breaks from screens. – Zobowiązuję się do większej świadomości mojej cyfrowej konsumpcji i robienia przerw od ekranów.
 30. I plan to cultivate a positive work-life balance for overall well-being. – Planuję rozwijać pozytywną równowagę między pracą a życiem dla ogólnego samopoczucia.
 31. I will work on developing a consistent morning routine for a more productive day. – Będę pracować nad stworzeniem stałej porannej rutyny dla bardziej produktywnego dnia.
 32. I want to express gratitude to others more often and acknowledge their contributions. – Chcę częściej wyrażać wdzięczność innym i doceniać ich wkład.
 33. I am determined to overcome self-doubt and believe in my abilities. – Jestem zdeterminowany przezwyciężyć wątpliwości co do siebie i wierzyć w moje umiejętności.
 34. I will make an effort to learn about and appreciate different cultures and perspectives. – Postaram się dowiedzieć i docenić różne kultury i perspektywy.
 35. I aim to foster a sense of community by participating in local events or groups. – Dążę do rozwijania poczucia wspólnoty poprzez uczestnictwo w lokalnych wydarzeniach lub grupach.
Tablica: postanowienia noworoczne - angielski
Postanowienia noworoczne po angielsku

Więcej
artykułów