REGULAMIN „Twoja Szkoła” 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Szkoła Językowa ”Twoja Szkoła” jest prowadzona przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 6/12 lok. 766, 00-503 Warszawa, adres do doręczeń: Al. Jerozolimskie 123A, Atlas Tower 18 piętro, 02-017 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000442857, dla której został nadany NIP: 521-364-12-11, oraz numer REGON: 146-433-467, e-mail: szkola@twojstartup.pl, dalej zwaną Szkołą. 

2. Szkoła prowadzi również portal internetowy pod adresem https://szkola.twojstartup.pl/ (dalej Portal). 

3. Za pośrednictwem Portalu możliwe jest zapoznanie się z ofertą kursów językowych Szkoły; zapoznanie się z kadrą lektorską Szkoły; zapisanie się na wybrany kurs językowy prowadzony przez Szkołę; zapłata za wybrany kurs językowy prowadzony przez Szkołę oraz udzielenie opinii na temat kursów językowych prowadzonych przez Szkołę i ich dostępności. Do korzystania z Portalu niezbędne jest posiadanie urządzenia spełniającego wymagania techniczne, wskazane w § 6 ust. 2 pkt 1). 

4. Regulamin określa zasady zapisów na kursy językowe prowadzone przez Szkołę oraz zasady prowadzenia kursów językowych przez Szkołę. 

5. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie przed zawarciem umowy, jak również jest nieodpłatnie dostępny dla każdego w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie oraz utrwalenie pod adresem: https://szkola.twojstartup.pl/regulamin/. 

6. Szkoła świadczy odpłatnie swoje usługi nauczania (dalej Kurs lub Kursy) w trybie stacjonarnym lub online, w formie grupowej lub indywidualnej. 

7. Każdy uczestnik Kursów prowadzonych przez Szkołę, zwany dalej Uczniem, jest zobowiązany do zapoznania się w treścią Regulaminu i Polityki Prywatności. Zapis i uczestnictwo w Kursie jest możliwe wyłącznie po akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności. 

8. Uczniem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Umowa uczestnictwa w Kursie może zostać zawarta z Uczniem, osobą prawną lub jednostką organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną. W przypadku zawarcia Umowy z osobą prawną lub jednostką 

organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, podmiot ten wskazuje osobę fizyczną, która będzie Uczniem. 

9. Czas trwania jednej jednostki zajęciowej jest każdorazowo określony w opisie danego Kursu. 

10. Szkoła decyduje o poziomie i zaawansowaniu Kursu, w którym Uczeń może uczestniczyć. Szkoła przeprowadza testy poziomujące. Zmiana poziomu Kursu w trakcie jego trwania jest możliwa wyłącznie w przypadku, w którym są dostępne wolne miejsca w ramach Kursów prowadzonych na innym poziomie. 

11. Uczeń zobowiązuje się do nabycia na własny koszt materiałów dydaktycznych, w tym w szczególności podręcznika, wskazanych przez Lektora jako niezbędnych dla potrzeb danego Kursu. 

12. Szkoła informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami wynikającymi z ogólnodostępnego charakteru sieci Internet, w tym w szczególności z możliwością pozyskania lub modyfikowania przesyłanych danych Ucznia przez nieuprawnione podmioty trzecie. W celu minimalizacji powyższego zagrożenia, Uczeń powinien stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, w tym w szczególności używać programów antywirusowych oraz nie korzystać z otwartych punktów dostępowych. 

13. Szkoła informuje, że wykorzystuje pliki cookies (oprogramowanie niebędące składnikiem treści usługi), wprowadzane do systemu teleinformatycznego Ucznia. 

§ 2 

SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY 

1. Umowa uczestnictwa w Kursie (dalej Umowa) pomiędzy Uczniem a Szkołą zawierana jest na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron. 

2. Zawarcie Umowy następuje poprzez wypełnienie i wysłanie przez Ucznia formularza rejestracyjnego, dostępnego pod adresem https://szkola.twojstartup.pl/zamawiam/ (dalej Zgłoszenie). Do wysłania Zgłoszenia konieczne jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu. 

3. W Zgłoszeniu Uczeń zobowiązany jest do podania następujących danych: 

a) imienia; 

b) nazwiska; 

c) adresu zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto, kraj/region); 

d) numeru telefonu kontaktowego; 

e) adresu e-mail. 

4. Umowa wchodzi w życie z dniem potwierdzenia przez Szkołę Zgłoszenia i zawierana jest na czas oznaczony, to jest na czas trwania danego Kursu. Uczeń jest zobowiązany do zapłaty Czesnego. 

5. Data rozpoczęcia danego Kursu oraz harmonogram Kursu grupowego są ustalane przez Szkołę. Data rozpoczęcia danego Kursu oraz harmonogram może ulec zmianie. Data rozpoczęcia Kursu i jego harmonogram po ich zatwierdzeniu przez Szkołę zostaną przesłane Uczniowi na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu. W przypadku braku akceptacji przez Ucznia zatwierdzonych przez Szkołę daty rozpoczęcia Kursu i harmonogramu, Uczeń może odstąpić od umowy w terminie trzech dni od dnia doręczenia informacji o zatwierdzeniu daty rozpoczęcia danego Kursu i jego harmonogramu. 

6. W przypadku nieprzesłania w wyznaczonym terminie przez Ucznia informacji o zatwierdzeniu lub niezatwierdzeniu daty rozpoczęcia danego Kursu i jego harmonogramu uznaje się, że Uczeń datę tę i harmonogram akceptuje. 

7. Data rozpoczęcia i harmonogram Kursu indywidualnego jest ustalany przez Ucznia w porozumieniu z Lektorem. 

§ 3 

PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. Uczeń, który jest konsumentem, ma prawo odstąpić od zawartej Umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów. Umowę, od której odstąpiono, uważa się za niezawartą. 

2. Zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

3. W przypadku zamiaru odstąpienia od umowy, Uczeń składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy i przesyła je do Szkoły w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Szkoły lub skanu podpisanego oświadczenia na adres e-mail Szkoły: szkola@twojstartup.pl. Wzór oświadczenia o odstąpieniu, z którego może skorzystać Uczeń będący konsumentem, stanowi załącznik do Regulaminu. 

4. Szkoła dokona zwrotu zapłaconego Czesnego przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Uczeń, chyba że Uczeń uzgodni ze Szkołą inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

5. Jeżeli Uczeń przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim otrzymał potwierdzenie Zgłoszenia, Zgłoszenie jest anulowane. 

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów: 

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 (słownie: trzydziestu) dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 

j) zawartej w drodze aukcji publicznej; 

k) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 

l) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

7. Szkoła wyda Uczniowi dokument zawarcia umowy na odległość lub potwierdzenie jej zawarcia, utrwalone na papierze lub w przypadku w którym Uczeń wyrazi na to zgodę, na innym trwałym nośniku. 

§ 4 

FORMY PŁATNOŚCI 

1. Cennik Kursów znajduje się na Portalu, pod adresem: https://szkola.twojstartup.pl/#wybierz-kurs. Podane ceny są cenami brutto, tj. zawierają należny podatek od towarów i usług (VAT). 

2. Opłata za dany Kurs (dalej Czesne) uiszczana jest z góry w momencie zapisu na Kurs. Zapłaty Czesnego można dokonać przelewem na rachunek bankowy Szkoły: 

13 1140 1010 0000 5433 5900 1025 prowadzony przez bank mBank S.A z siedzibą w Warszawie. W tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko Ucznia oraz miesiąc/ratę, za które płacone jest Czesne. 

3. Zwrot zapłaconego Czesnego, w przypadkach określonych w § 3 ust. 4, § 5 ust. 7 i 8 oraz § 7 ust. 12 i 13 Regulaminu, następuje na rachunek bankowy z którego została dokonana płatność za Czesne. 

4. Zwrot może zostać również dokonany w innej formie, na którą Uczeń wyraził zgodę, a który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

5. W przypadku Ucznia, która jest także Beneficjentem Szkoły, Uczeń upoważnia Szkołę do pobrania opłaty za Kurs z jego subkonta. W przypadku braku na subkoncie kwoty wystarczającej do pokrycia opłaty za Kurs, pozostałą brakującą część Uczeń uzupełnia zgodnie z ustępami poprzedzającymi. 

§ 5 

ZAJĘCIA W TRYBIE STACJONARNYM 

1. Miejsce prowadzenia zajęć w trybie stacjonarnym będzie każdorazowo wskazane w opisie Kursu. 

2. Zajęcia w trybie stacjonarnym prowadzone są w formie grupowej lub indywidualnej. 

3. Grupowe zajęcia w trybie stacjonarnym, w zależności od rodzaju Kursy, są prowadzone w grupach liczących od 4-8 osób. 

4. Grupowe zajęcia w trybie stacjonarnym są prowadzone według harmonogramu ustalonego przed rozpoczęciem danego Kursu. 

5. Zapisy do danej grupy odbywają się w oparciu o kolejność zgłoszeń. 

6. Indywidualne zajęcia w trybie stacjonarnym są prowadzone zgodnie z ustalonym przez Lektora i Ucznia harmonogramem. 

7. W przypadku, w którym do danej grupy zostanie zapisana liczba Uczniów mniejsza, niż minimalna, wskazana w ust. 3 pkt 1) i 2) niniejszego paragrafu, Szkoła ma prawo do odwołania Kursu dla danej grupy przed jego rozpoczęciem. W takim przypadku Szkoła, wedle wyboru Ucznia: dokona zwrotu czesnego, wpłaconego przez Ucznia odwołanej grupy lub przepisze Ucznia do innej grupy. 

8. W przypadku braku przeprowadzenia danych zajęć z przyczyn leżących po stronie Szkoły, zajęcia te zostaną odrobione w innym terminie, ustalonym z Uczniami. W przypadku, w którym nie będzie to możliwe, proporcjonalna część Czesnego za dany miesiąc zostanie, według wyboru Ucznia, zaliczona na poczet czesnego za kolejny miesiąc lub zwrócona Uczniowi. 

9. W przypadku zajęć indywidualnych, Uczeń może odwołać dane zajęcia najpóźniej na 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny, z wyłączeniem dni wolnych od pracy, przed planowaną godziną ich rozpoczęcia. W takim przypadku zajęcia te zostaną odrobione w innym terminie. W przypadku odwołania zajęć później, niż na 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny przed planowaną godziną ich rozpoczęcia, dane zajęcia uznaje się za przeprowadzone. 

10. Szkoła ma prawo dokonać zmiany Lektora w trakcie trwania kursu z ważnych powodów. 

§ 6 

ZAJĘCIA W TRYBIE ONLINE 

1. Zajęcia w trybie online prowadzone są za pośrednictwem komunikatora internetowego Zoom lub innego programu, wskazanego przez Szkołę w opisie danego Kursu (dalej Komunikator). 

2. Udział w zajęciach prowadzonych w trybie online wiąże się z koniecznością: 

a) posiadania stabilnego łącza i dostępu do Internetu, o przepustowości nie mniejszej, niż 1 (słownie: jeden) Mbps; 

b) posiadania urządzenia, które spełnia wymagania techniczne umożliwiające zainstalowanie i używanie Komunikatora, w tym posiadającego sprawny mikrofon oraz kamerę. 

3. Aplikacja Zoom jest dostępna do pobrania pod adresem: https://zoom.us/download/. 

4. Używanie Zoom wiąże się z koniecznością utworzenia konta oraz akceptacji regulaminu, dostępnego pod adresem: https://zoom.us/terms/. 

5. Wymagania techniczne systemu teleinformatycznego niezbędne do korzystania z Zoom są dostępne na stronie internetowej Zoom, dostępnej pod adresem: 

a) dla komputerów stacjonarnych: 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362023-System-requirements-for-Windows-macOS-and-Linux

b) dla urządzeń mobilnych: 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362023-System-requirements-for-Windows-macOS-and-Linux

6. Zajęcia w trybie online prowadzone są w formie grupowej lub indywidualnej. 

7. Zajęcia w trybie online prowadzone są w wykorzystaniem przekazu audio i video (telekonferencja). 

8. Grupowe zajęcia w trybie online, w zależności od rodzaju Kursu, są prowadzone w grupach liczących od 4-8 osób. 

9. Grupowe zajęcia w trybie online są prowadzone według harmonogramu ustalonego przed rozpoczęciem danego Kursu. 

10. Zapisy do danej grupy odbywa się w oparciu o kolejność zgłoszeń. 

11. Indywidualne zajęcia w trybie online są prowadzone zgodnie z ustalonym przez Lektora i Ucznia harmonogramem. 

12. W przypadku, w którym do danej grupy zostanie zapisana liczba Uczniów mniejsza, niż minimalna, wskazana w ust. 3 pkt 1) i 2) i niniejszego paragrafu, Szkoła ma prawo do odwołania Kursu dla danej grupy przed jego rozpoczęciem. W takim przypadku Szkoła, wedle wyboru Ucznia: dokona zwrotu czesnego, wpłaconego przez Ucznia odwołanej grupy lub przepisze Ucznia do innej grupy. 

13. W przypadku braku przeprowadzenia danych zajęć z przyczyn leżących po stronie Szkoły, zajęcia te zostaną odrobione w innym terminie, ustalonym z Uczniami. W przypadku, w którym nie będzie to możliwe, proporcjonalna część Czesnego za dany 

miesiąc zostanie, według wyboru Ucznia, zaliczona na poczet czesnego za kolejny miesiąc lub zwrócona Uczniowi, 

14. W przypadku zajęć indywidualnych, Uczeń może odwołać dane zajęcia najpóźniej na 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny, z wyłączeniem dni wolnych od pracy, przed planowaną godziną ich rozpoczęcia. W takim przypadku zajęcia te zostaną odrobione w innym terminie. W przypadku odwołania zajęć później, niż na 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny przed planowaną godziną ich rozpoczęcia, dane zajęcia uznaje się za przeprowadzone. 

15. Szkoła ma prawo dokonać zmiany Lektora w trakcie trwania kursu z ważnych powodów. 

§ 7 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SZKOŁY 

1. Ze względu na fakt, że umowa o uczestnictwie w Kursie jest umową o świadczenie usług, jaką są usługi nauczania języka, jak również z uwagi na fakt, że nauka języka jest uzależniona od wielu czynników, które znajdują się poza władaniem Szkoły, Szkoła nie odpowiada za stopień opanowania języka przez Ucznia, a jedynie za należyte prowadzenie zajęć w ramach danego Kursu. 

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wynik egzaminów językowych, do których po Kursie przystąpi Uczeń. 

3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia oraz infrastrukturę, w tym w wadliwe działanie publicznych sieci teleinformatycznych, powodujące np. brak lub zakłócenia w dostępie do Internetu, z których korzysta Uczeń. 

4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z jakością sprzętu używanego przez Ucznia oraz sposobem korzystania z usługi przez Ucznia. 

§ 8 

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

1. Uczeń ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej świadczonych przez Szkołę usług. 

2. Reklamację Uczeń składa pisemnie na adres: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” ul. Żurawia 6/12, lok 766, 00-503 Warszawa lub elektronicznie na adres e-mail: szkola@twojstartup.pl. 

3. Szkoła rozpatrzy reklamację w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia otrzymania reklamacji. 

4. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Szkoła zawiadomi Ucznia niezwłocznie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Ucznia w reklamacji. 

§ 9 

DANE KONTAKTOWE SZKOŁY 

Ze Szkołą można kontaktować się: 

a) telefonicznie, pod numerem: 730 395 626; 

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: szkola@twojstartup.pl; 

c) pisemnie, na adres: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” Al. Jerozolimskie 123A, Atlas Tower 18 piętro, 02-017 Warszawa 

§ 10 

ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM 

1. Uczeń nie może umieszczać treści o charakterze bezprawnym, niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych lub naruszających dobro osób trzecich, jak również nie może publikować linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych czy urągających godności innych osób. 

2. Uczeń zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie systemu teleinformatycznego Szkoły lub Komunikatora, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w sposób działania serwera lub jego elementy techniczne. 

3. Korzystanie z Portalu lub Komunikatora wiąże się z możliwością ingerencji osób trzecich w dane podawane przez Ucznia oraz w transmisję tych danych. 

§ 11 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem danych osobowych, pozyskanych w związku z procesem zawierania i wykonywania umów uczestnictwa w Kursach jest Szkoła. 

2. Skorzystanie z praw wynikających z zasad ochrony danych osobowych jest możliwe poprzez kontakt z Administratorem drogą e-mail: rodo@twojstartup.pl lub listownie poprzez przesłanie listu na adres Szkoły z dopiskiem „ochrona danych osobowych”. 

3. Pełne informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych są dostępne pod linkiem https://szkola.twojstartup.pl/polityka-prywatnosci. 

§ 12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie ma zastosowanie prawo polskie, w tym w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

2. Szkole przysługuje prawo do zmiany Regulaminu. O zmianie Regulaminu Uczeń zostanie zawiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w Zgłoszeniu, nie później, niż na 14 (słownie: czternaście) dni przed dniem wejścia zmiany Regulaminu w życie. W przypadku, w którym Uczeń nie zaakceptuje zmian, przysługuje mu prawo do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do usług świadczonych przed dokonaniem jego zmiany. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ______________ . 

§ 13 

KOMUNIKAT W SPRAWIE POZASĄDOWEGO ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój Startup” z siedzibą w Warszawie niniejszym udostępnia łącze elektroniczne do internetowej platformy ODR (online dispute resolution): https://webgate.ec.europa.eu/odr. 

2. Platforma ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami i konsumentami. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter dobrowolny. 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu Konsumenta od Umowy uczestnictwa w Kursie 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

Data: …………………………. 

……………………………………………… 

(Imię i nazwisko osoby składającej pismo) 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

(adres osoby składającej pismo) 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości 

“Twój StartUp” 

ul. Żurawia 6/12 lok. 766 

00-503 Warszawa 

Oświadczenie 

o odstąpieniu od umowy uczestnictwa w Kursie 

Ja, niżej podpisany/na niniejszym odstępuję od następującej umowy: 

1. Data zawarcia umowy 

2. Przedmiot umowy 

…………………………… 

Podpis konsumenta