REGULAMIN PROMOCJI „-300 zł” 

w TWOJA SZKOŁA 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Organizatorem promocji o nazwie „-300 zł” zwanej dalej „Promocją” jest Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211, REGON: 14643346, zwana dalej „Organizatorem” oraz „Szkołą”.
 2. Promocja będzie prowadzona pod nazwą „-300 zł”.
 3. Promocja dotyczy kursów językowych prowadzonych przez Szkołę za pośrednictwem portalu internetowego znajdującego się pod adresem https://szkola.twojstartup.pl/.
 4. Promocja zostanie przeprowadzona w okresie od 20.09.2023 do 31.10.2023 godzina 23:59, zwanym dalej „Okresem promocyjnym”.
 5. Do skorzystania z Promocji mają prawo osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne, zwane dalej  „Uczestnikiem”.
 6. Każdy Uczestnik Promocji powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, który ustanawia zasady i warunki udziału w Promocji. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Wzięcie udziału w Promocji oznacza wyrażenie zgody przez Uczestnika na warunki Promocji, określone niniejszym Regulaminem.

§2

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 1. Z Promocji mają prawo skorzystać Uczestnicy, którzy w Okresie promocyjnym, zawrą z Fundacją umowę na przeprowadzenie kursu / kursów z zastrzeżeniem poniższych zapisów.
 2. Warunkiem skorzystania z promocji jest zawarcie umowy na przeprowadzenie kursu / kursów poprzez serwis internetowy znajdujący się pod adresem https://szkola.twojstartup.pl/, terminowe uiszczenie płatności oraz brak rezygnacji
  z kursu do czasu jego zakończenia. 
 3. W przypadku spełnienia warunków, o których mowa w ust. 2, Uczestnik uzyska rabat w wysokości 300 zł od wartości zakupionego kursu. 
 4. W przypadku rozwiązania umowy na przeprowadzenie kursu / kursów przed jego końcem Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu opłaty wyrównawczej w wysokości całej wartości udzielonego rabatu w ramach niniejszej Promocji. 
 5. Zasady dotyczące zapisów na kursy oraz zasady prowadzenia Kursów przez Szkołę określa Regulamin „Twoja Szkoła”. 
 6. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi u Organizatora.

§ 3

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu albo zawieszenia lub zakończenia Promocji w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyn, pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Promocji.
 3. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.
 4. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie w siedzibie Organizatora, w stacjonarnych placówkach sprzedaży oraz pod adresem: Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa . 
 5. Uczestnik Promocji oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać. 
 6. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich złożenia. Reklamacja powinna być zgłoszona pisemnie na adres Organizatora lub na adres e-mail: szkola@twojstartup.pl
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny. 
 8. Wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla Organizatora.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 września 2023 r